Μετρω, the Kotyle measurement tool

This is a simple command-line Python script that reads data from a GeoJSON file (see Describing the profile of a vessel in a digital format) and outputs the vessel volume.

It is found in the source tree of Kotyle.

Usage

Example usage:

$ python metro.py ~/profile.json
The capacity of "GQB 266.231" is 6.04 ℓ

In this example, the input file profile.json has the following content:

{
  "geometry": {
    "type": "LineString",
    "coordinates": [
      [
        0.13614400000000002,
        0.20726400000000003
      ],
      [
        0.13893799999999998,
        0.19431000000000004
      ],
      [
        0.138176,
        0.18669000000000002
      ],
      [
        0.133096,
        0.1778
      ],
      [
        0.120396,
        0.165354
      ],
      [
        0.107696,
        0.15417800000000004
      ],
      [
        0.10033,
        0.13741400000000004
      ],
      [
        0.096012,
        0.11531600000000002
      ],
      [
        0.09982200000000001,
        0.09931400000000001
      ],
      [
        0.10744200000000001,
        0.07594600000000004
      ],
      [
        0.11683999999999999,
        0.05994400000000005
      ],
      [
        0.124714,
        0.043180000000000024
      ],
      [
        0.135128,
        0.02895600000000001
      ],
      [
        0.1397,
        0.02235200000000001
      ],
      [
        0.158496,
        0.014224000000000042
      ],
      [
        0.17653,
        0.005842000000000014
      ],
      [
        0.19583399999999998,
        0.0012700000000000489
      ],
      [
        0.21488400000000002,
        0.0
      ]
    ]
  },
  "type": "Feature",
  "properties": {
    "author": "Stefano Costa",
    "description": "Cooking pot",
    "title": "GQB 266.231"
  }
}